§ 1 Wstęp
Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki korzystania z funkcjonalności bloga, newslettera, zamawiania projektów oraz korzystania z wszelkich innych funkcjonalności i materiałów dostępnych w serwisie internetowym www.clickcloud.pl. Zapisy Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu www.clickcloud.pl. Wszyscy Użytkownicy serwisu zobowiązani są do zapoznania z treścią Regulaminu i akceptacji wszystkich jego postanowień.

§ 2 Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć w następujący sposób:
Regulamin – dokument, który określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora serwisu www.clickcloud.pl
Serwis – strona internetowa zamieszczona pod adresem www.clickcloud.pl wraz z wszystkimi subdomenami prezentująca ofertę clickcloud sp. z o.o. a także szereg treści skierowanych do Użytkowników serwisu wraz ze wszystkimi funkcjonalnościami.
Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący serwis www.clickcloud.pl
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację bądź też użycie dowolnej z usług nie wymagających rejestracji uzyskała możliwość korzystania z usług oferowanych przez Serwis.
Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu o świadczenie usług, które są celem działania Serwisu. Momentem zawarcia umowy jest akceptacja Regulaminu, która wyraża się poprzez skorzystanie z choćby jednej z dostępnych usług i funkcjonalności przez Użytkownika.
Baza Kont – zbiór danych, informacji, innych treści, przekazanych przez Użytkowników do serwisu www.clickcloud.pl, które są za zgodą Użytkowników w uporządkowany sposób gromadzone, przetwarzane w systemie informatycznym na potrzeby usług świadczonych przez Serwis.

§ 3 Odpowiedzialność użytkownika
1. Korzystanie z serwisu www.clickcloud.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
2. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw clickcloud sp. z o.o., a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.
3. Zabronionym jest działanie mogące utrudniać lub w jakikolwiek sposób zakłócić działanie serwisu, a także działania polegające na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do serwisu.
4. Działania Użytkownika polegające na próbie szkodliwego ingerowania w funkcjonowanie serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów, a Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

§ 4 Warunki rozwiązania Umowy
1. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem na czas nieokreślony Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
2. Każda ze Stron Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
3. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora może nastąpić w przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu.

§ 5 Uprawnienia i odpowiedzialność Administratora
1. Administrator jako właściciel i zarządca www.clickcloud.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by zapewnić Użytkownikom jak najwyższą jakość świadczonych usług.
2. Wszystkie informacje są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika Internetu.
3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też za zakłócenia w działaniu strony internetowej www.clickcloud.pl w związku ze zdarzeniami będącymi następstwem okoliczności za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji. Administrator ma prawo wprowadzać modyfikacje zawartość strony internetowej www.clickcloud.pl w dowolnym czasie bez konieczności powiadamiania Użytkowników.
5. Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji będących następstwem okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności, z zastrzeżeniem właściwych przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
6. Administrator dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna. Jednocześnie Administrator nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.
7. Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny.

§ 6 Ochrona danych osobowych
1. Użytkownik zgodnie z brzmieniem art. 32 ust. 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 z późn. zm.) ma prawo dostępu do treści swoich danych zawartych w zbiorze danych osobowych, jednakże nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator dopuszcza możliwość udzielenia Użytkownikowi informacji o danych zgromadzonych w zbiorze danych osobowych częściej niż raz na 6 miesięcy, z tym że wszelkie koszta z tym związane pokrywane będą przez zainteresowanego Użytkownika.
2. Każdy z Użytkowników ma prawo do poprawiania, uaktualniania danych osobowych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Kont.
3. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora udostępnionych przez niego danych osobowych, które w sposób dobrowolny zamieszczone zostały na Koncie.
4. Administrator danych osobowych dołoży szczególnej staranności w celu ochrony interesów Użytkowników, a w szczególności:
a) przetwarzania udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych zgodnie z prawem,
b) zbierania dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawania dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) przetwarzania danych osobowych w sposób merytorycznie poprawny i adekwatny do wskazanych celów,
d) przechowywania w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
5. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich danych osobowych zgodnych z prawdą.
6. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach, jakimkolwiek innym podmiotom trzecim. Jednakże Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
7. Baza Kont serwisu www.clickcloud.pl podlega ochronie prawnej.

§ 7 Pliki Cookies
1. Strona używa plików Cookies.
2. Ich użycie określa Polityka Prywatności.
3. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.

§ 8 Przepisy końcowe
1. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje, reklamacje odnośnie serwisu i jego usług mogą być kierowane do Administratora pod adres email pomoc@clickcloud.pl
2. Regulamin jest dostępny na stronie serwisu.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyn. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie zarejestrowanych Użytkowników w informacji przesłanej Użytkownikowi na jego adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym oraz poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach serwisu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Serwisu.